About and Of

About and Of.

Xem thêm
english
Xem tất cả
Quy định của WB, ADB và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp

Quy định của WB, ADB và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp

Đây là tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy trình tuyển dụng tư vấn của WB, ADB, OECF.

Xem thêm